BIỂU PHÍ LUẬT SƯ CỦA CÔNG TY LUẬT BGLAW

I. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ LUẬT SƯ

Theo Luật Luật Sư hiện hành, khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý thì Khách hàng phải thanh toán cho Luật sư các khoản tiền, gồm: thù lao và chi phí.

1. Thù lao

(a) Căn cứ tính thù lao:

  • Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
  • Thời gian và công sức của luật sư được sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
  • Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.
  • Yêu cầu đặc biệt của khách hàng về trách nhiệm, hiệu quả công việc.

(b) Phương thức tính thù lao:

  • Tính theo giờ làm việc;
  • Tính theo vụ, việc với mức thù lao trọn gói;
  • Tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, dự án;
  • Tính theo mức thù lao cố định với hợp đồng dài hạn;
  • Kết hợp tính một phần cố định và một phần theo tỷ lệ phần trăm kết quả của vụ, việc.

2. Chi phí

(a) Chi phí văn phòng: Là các khoản chi phí hành chính cho công tác quản lý vụ việc của Khách hàng.

(b) Chi phí đi lại: Là các chi phí của Luật sư trong trường hợp công tác ngoài phạm vi thành phố Huế để thực hiện các công việc của Khách hàng.

(c) Chi phí Nhà nước: Là các khoản chi phí mà BGLAW thay mặt Khách hàng nộp cho các cơ quan nhà nước như: thuế, án phí, phí công chứng, phí giám định, lệ phí khác …